Загальні відомості про умови функціонування закладу

             У 2016/2017 навчальному році робота з дітьми здійснюється за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Додатково використовуються спеціальні, комплексні програми, як от:
 - «Дитина в дошкільні роки»,
 - «Українське дошкілля».
            На ряду з основними використовуються й парціальні програми:
 - «Великий світ маленької дитини» (І.Ю.Квасниця),
 - «Розвиток емоційної сфери особистості дитини та соціальна адаптація»(С.В. Тєргоєва),
 - «Валеологічна культура змалку» (Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрющенко).
З початку навчального року планується впровадження ще однієї парціальної програми – «Радість творчості».
Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня.
       Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників.
        Під час освітнього процесу для дітей організовується навчально-виховна зайнятість різних форм. В залежності від спрямованості змісту проводяться заняття таких типів: предметні, інтегровані, комплексні; відповідно до дидактичних цілей: на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, навчально-пізнавальні), на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, навчально-ігрові, сюжетно-ігрові, ігрові), контрольно-оціночні (інтегровані, комплексні, предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри); за способом організації: групові, підгрупові, індивідуальні.
       Рівномірно розподіляються види активності за основними освітніми лініями протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої навчально-виховної зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота з дітьми.
Тривалість фронтальних занять становить:
- для дітей третього року життя – 10-15 хвилин,
- четвертого року життя – 15 -20 хвилин,
- п’ятого року життя –20- 25 хвилин,
- шостого року життя – 25 -30 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями 10 хвилин.
         З метою розвитку творчих здібностей дошкільників, реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти організовано роботу гуртків: «Маленькі дослідники», «Дзвіночки», «Чарівний світ малюка», «Ручками пограємо – розумніші станемо», «Віконечко у природу», «Талановиті пальчики», «Чарівне королівство Творчості», «Веселі клаптики», «Малята-здоров’ята». Їх діяльність здійснюється за вищевказаними парціальними програмами.

Пріоритетні напрями діяльності

         Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли створенню умов для забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення її життєвих потреб і реалізацій замовлення родини, суспільства, держави на всебічний розвиток особистості в дошкільному віці, здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

 

Матеріально-технічна база

       Для здійснення освітньо-виховного процесу у дошкільному закладі створено належну матеріально-технічну базу. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного навчального закладу, централізованої бухгалтерії Комсомольської селищної ради, яка обслуговує заклад. Порядок ведення діловодства та статистичної звітності у ДНЗ здійснюється відповідно до законодавства.
    До нового навчального року відремонтовані всі групові приміщення, а ігрові осередки обладнанні новими меблями. Підтримується належний технічний та санітарний стан для перебування дітей.
Дошкільний заклад забезпечений педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом.            Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно -оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мови: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище , багато дидактичних посібників, ігор для пізнавального, художньо-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого розвитку; вчитель-логопед працює з дітьми у спеціально обладнаному кабінеті.

 

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

     З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання випадкам дитячого травматизму і загибелі дітей, дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі, який показав, що колективом закладу проводиться певна робота з цього питання.
       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно було видано накази про організацію роботи з запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.
       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.
Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.
З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:
1. адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
2. попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки

Участь педагогів у районних, обласних формах методичної роботи

     Підвищенню професійного рівня та педагогічної майстерності вихователів груп раннього віку сприяло відвідування районних методичних об’єднань для вихователів , основна мета яких - надання реальної, діючої допомоги. Педагогічний колектив розглядає методичні об'єднання як спеціальний комплекс практичних заходів, що базуються на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду й спрямований на всебічне підвищення компетентності й професійної майстерності кожного педагога, розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогів, підвищення якості й ефективності освітнього процесу.
      Використання методичних об'єднань дозволяє уникнути заорганізованості, одноманітності форм і методів роботи, де педагоги стають пасивними слухачами.
З метою підвищення фахової майстерності, задоволення професійних інтересів педагоги відвідували районні заходи: методичні об’єднання, семінари-практикуми.
Відвідування методичних заходів сприяло творчому розвитку вихователів, підвищенню їх професійного рівня.

 

Участь у районних(обласних) семінарах, МО

     В останній день лютого на базі Комсомольського ДНЗ №7 відбувся практичний семінар психологів дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Зустріч було присвячено проблемі розвитку емоційної сфери особистості та соціальної адаптації дошкільників і молодших школярів. Досвідом своєї роботи поділилася фахівець психологічної служби дошкільного навчального закладу №7 Стадник Олена Анатоліївна. Вона презентувала практичне заняття з дітьми корекційно - розвивальної групи « Подорож до країни Золотої рибки» , в якому представила елементи роботи щодо розвитку емоційної сфери дітей.
         Районним методистом психологічної служби було відмічено, що матеріально - технічне забезпечення психологічного супроводу виховного процесу знаходиться на високому рівні. Всіх присутніх приємно здивувала наявність крім робочого кабінету, приміщення для проведення тренінгів, і після закінчення семінару вони висловили слова вдячності і сподівання на подальшу співпрацю.
         Засідання методичного об’єднання допомогли вихователям вести цілеспрямовану та систематичну роботу з дітьми протягом навчального року. Результатом участі у МО стало підвищення рівня проведення занять. Відвідуючи засідання методичного об'єднання, педагоги мали змогу поглиблювати знання з певного напряму організації педагогічного процесу, апробувати запропоновані методи та прийоми в роботі з дітьми, обмінятися досвідом, отримати додаткову консультацію.
           Педагоги ДНЗ брали активну участь у заходах, які проводилися серед педпрацівників області.
На ряду з вихователями активну участь у конкурсах різного рівня беруть і вихованці ДНЗ.
У вересневому місцевому конкурсі малюнків «Комсомольське – мій рідний дім» під патронатом голови РДА взяли участь діти молодших, середніх та старших груп закладу. 

Ефективність методичної роботи

Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію основної мети: забезпечення системного підходу у здійсненні науково-методичного супроводу формування професійної мобільності медпрацівників в умовах багатовекторної системи неперервної освіти; підвищення професійного рівня педагогів, створення оптимальних умов для підвищення результативності освітньо-виховного процесу.
Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, які перш за все вчили вихователів організовувати самостійну пошукову роботу в мікрогрупах з метою розв’язання певної проблеми, відкрито обмінюватися думками, діяти разом, поважати та прислухатися до думки інших, аналізувати конкретні ситуації, приймати необхідні рішення.

© 2023 Ясли-сад «Малыши».

Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now